ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 4 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ประสงค์ดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิถุนายน 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2564