กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญศิริ บัวเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0983238506

นางสาวชีวนัน นวลหิ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0970917414