กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบุญเตือน ทาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0899151393