กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวประเทืองทิพย์ เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0893238728