กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0899097311