กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทวัส จันอิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0883875765

นางสาววริษฐา สุขวิลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0828047715

นางสาวทิวาพร ซอหะซัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5