คณะผู้บริหาร

นางสาวบุญเตือน ทาทอง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0899151393