คณะผู้บริหาร

นายพีระพันธ์ คีรีศรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน